Joe Mak 麥俊安

Latest Prayer News

最新代禱信下載

​聯絡E-mail: joemakjapan@gmail.com

事工範疇

 • 推動日本宣教事工

 • 籌組日本訪宣事工

代禱信​​

 • 2020年5月代禱信

 • 2020年7月代禱信

 • 2020年9月代禱信

 • 2021年1月代禱信

 • 2021年5月代禱信

 • 2021年6月代禱信

個人簡介/履歷

 • 小學信主,2008年受浸

 • 2015年曾到日本短宣一年

 • 2016年至今曾帶領多次日本訪宣

 • 2020年加入跨越使團

 • 現正於東京JTJ宣教神學校修讀網上神學課程

日本宣教簡歷